I. Úvodní ustanovení

 

 • Skupina VIP sázky na míru nabízí kurzové tipy na sportovní zápasy.
 • Zájemce, který chce dostávat prémiové tipy s časovým předstihem, musí splňovat další z níže stanovených podmínek, včetně úhrady příslušné částky.
 • Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti provozovatele a registrovaných uživatelů související s poskytováním zpoplatněných služeb sázkového poradenství – tipů na vybrané sportovní zápasy (dále jen „tipy“).

 

II. Registrace

 

 • Registrovat se může pouze osoba, která dosáhla 18 let věku a má plnou způsobilost k právním úkonům.
 • Rozhodnutí, zda se zaregistrovat a mít tak možnost v plném rozsahu využívat provozovatelem poskytovaných služeb, je na úvaze samotného zájemce.
 • Registrace se provádí odesláním vstupního poplatku a následným zařazením do VIP skupiny.
 • Zájemce odesláním poplatku potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a instrukcemi provozovatele zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zejména neúplné registrace, duplicitní registrace, registrace se zjevně smyšlenými nebo zkreslenými údaji, případně registrace osob, u kterých bylo v minulosti zjištěno zneužití služby sázkového poradenství.
 • Kontaktní a osobní údaje poskytnuty při vzájemné komunikaci nebudou předávány třetím osobám.

 

III. Práva a povinnosti

 

 • Uživatel nesmí poskytovat tipy třetím osobám. V opačném případě bude jeho jednání považováno za zvlášť závažné porušení pravidel a důvodem pro zrušení registrace ze strany provozovatele bez jakékoliv finanční náhrady. Jakákoliv komunikace za účelem přeprodeje, nebo přeposílání tipů bude taktéž považována za porušení podmínek nezávisle na tom, zda-li k přeprodeji nebo přeposílání tipů skutečně dojde.
 • Provozovatel je povinen poskytovat uživateli, který si řádně předplatil prémiové tipy, konkrétní tipy.

 

IV. Upozornění

 

 • Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za poskytované tipy, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm nezávislé. Provozovatele negarantuje správnost zveřejňovaných tipů.
 • Je zakázáno prodávat či nabízet účet a jeho využívání třetím osobám. Uživatelský účet je pouze váš a nikoho jiného. Účty s povolenými prémiovými tipy jsou kontrolovány přes výpis IP adres. Při odhalení či podezření užívání účtu třetí osobou dojde ke smazání účtu bez nároku na reklamaci či vrácení částky.
 • Uživatel bere na vědomí, že servis sázkového poradenství má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je se rozhodnout, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv, v jaké výši učiní svou sázku.
 • Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Sázení je zejména zábavou, nikoli prostředkem k získání vysněných astronomických výher. Uživatelům se doporučuje, aby se zajímali o sport a byli tak schopni si sami učinit úsudek, kdo má větší šanci vyhrát a jak může zápas dopadnout. Pokud nebude uživatel schopen ovládat své chování již na začátku, nechť přestane sázet.
 • Finanční prostředky se v případě záporného zisku klientům nevrací.

 

V. Reklamace

 

 • Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím e-mailu provozovatele: sazkynamiru@seznam.cz
 • Reklamaci je provozovatel povinen vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijetí. Provozovatel následně vyrozumí uživatele o způsobu vyřízení reklamace.
 • Nesprávnost poskytnutých tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou využitím jakýchkoli informací na internetových stránkách nebo údajů zasílaných uživatelům v rámci předplacené služby sázkového poradenství. Vulgární výrazy urážející pracovníky portálu mohou být potrestány odebráním členství (bez nároku na vrácení registračního poplatku). Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost systému a webu, bezchybný provoz a zabezpečení systému. V případě jakýchkoliv poruch učiní neprodleně vše potřebné k obnovení provozu.

 

VI. Zrušení registrace

 

 • Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení své registrace formou žádosti zaslané provozovateli na e-mail: sazkynamiru@seznam.cz. Zrušení registrace není zpoplatněno.
 • Uživatel, který bez dalšího neuhradí službu sázkového poradenství na další období, zůstává nadále registrován. Po provedení platby dle aktuálního ceníku, vzniká takovému uživateli opět právo čerpat služby sázkového poradenství.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registrovaný účet uživateli, který porušuje tyto obchodní podmínky, nehradí včas a řádně za objednané služby, zneužívá poskytované informace, popřípadě jedná v rozporu s příslušnými právními předpisy.
 • Zrušením registrace nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků. V případě, že registrace bude ze strany uživatele zrušena z důvodu opakované nefunkčnosti systému provozovatele, má uživatel nárok na vrácení zaplaceného poplatku za dosud neposkytnuté služby, poměrně dle poskytnutého množství tipů v daném období.

 

VII. Ochrana osobních údajů

 

 • Odesláním registrace uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., v platném znění, souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem, jakožto správcem, případně jím pověřeným zpracovatelem, za účelem zařazení do databáze správce registrace, výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou, včetně šíření obchodních sdělení. Uživatel uděluje tento souhlas dobrovolně a má právo ho kdykoli odvolat, vždy však až po úplném uhrazení svých splatných závazků vůči provozovateli. Uživatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.
 • Uživatel dále souhlasí s poskytnutím své e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem realizace komunikace při předávání tipů. Současně souhlasí s tím, že obsah komunikace, včetně osobních údajů, mohou být provozovatelem zaznamenávány a uchovány po dobu trvání registrace a dále po dobu nezbytně nutnou k zajištění výkonu práv a plnění povinností v souvislosti s poskytovanou službou. Po uplynutí registrace je provozovatel oprávněn záznam užít pouze za účelem ochrany svých práv vyplývajících ze vztahu mezi ním a uživatelem, a to zejména jako důkazní prostředek v soudním, správním či jiném řízení.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

 • Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020
 • Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na registrovaný email. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je tento oprávněn požádat o zrušení registrace.

Provozovatel stránek je firma:
SNM Sport s.r.o.
Podnikající pod identifikačním číslem (IČO): 09451251
se sídlem Huťská 229, Kladno 272 01,
Česká republika.

Provozovatel stránek není plátcem DPH.